Fohászok közös imáinkhoz

Fohászok közös imáinkhoz
szerkesztő

+! Kedves Híveink!

Ígéretünkhöz híven mellékeljük azokat az imákat, amelyeket – ha tehetitek – a megadott időben velünk együtt elmondhattok a járvány megszünéséért.

Ha van Hozsannátok, akkor abban szinte valamennyi ima megtalálható. Ha mégsem lenne, arra az esetre kikerestük Nektek azokat az imákat, amelyeket a hét folyamán – együtt, egyidőben – el fogunk imádkozni.

Ha valakinek még sem sikerülne abban az időpontban velünk tartania, később is elvégezheti. Fontos, hogy imádkozzék!

Kezdjük tehát ma este – lélekben együtt – 20.30 órakor a Jézus Szíve litániával.

Bensőséges és hatékony imát kívánunk mindnyájunknak! Isten hallgassa meg a járvány áldozataiért, a betegekért valamint önmagunkért és a mieinkért ég felé küldött fohászainkat!

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya és Tibor atya

Stuttgart, 2020-03-17.

Nap Reggel (7.00 óra) Délben (12.00 óra) Este (20.30 óra)
HÉTFŐ 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Most segíts meg, Mária… (Hozsanna Jézus neve litánia… (Hozsanna 54-58. old.)
KEDD

1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség…

Erdő Péter bíboros imája

Oltalmad alá futunk… (Hozsanna 69. old.) Jézus Szíve litánia…. (Hozsanna 59-62. old.)
SZERDA 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Emlékezzél meg, ó kegyes Szűz Anya, Mária… (Hozsanna 70. old.) Kompletórium (S)
CSÜTÖRTÖK 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Szűz Szülője Istennek… A fájdalmas rózsafüzér (UL) (Hozsanna 70-71. old.)
PÉNTEK 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Valamilyen Mária-ének a Hozsannából (160.-196. sz.) Keresztút (S) (Hozsanna 45-53. old.)
SZOMBAT 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát… (Hozsanna 7. old.) Szűz Mária litánia… (Hozsanna 68-70. old.)
VASÁRNAP 1 Hiszekegy, 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség… Erdő Péter bíboros imája Üdvözlégy, Mária… (Hozsanna (Hozsanna 6. old.) Egyetes könyörgések a járvány megszünéséért

IMÁK

Az Úr imája

(MIATYÁNK)

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; Szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el országod; Legyen meg a te akaratod, miképpen menyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Angyali üdvözlet

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az Úr van teveled; áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Apostoli Hitvallás

(HISZEKEGY)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében; és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Pontius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölmene a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnét lészen jövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben; egy szent katolikus Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet. Amen.

Ima hajnali, déli és esti harangszóra

(ÚRANGYALA)

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária …

Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária …

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária …

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szűz szülője Istennek

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

Tied élet’ s halálban,

Tied jó és balsorsban,

Tied küzdve, szenvedve,

Tied most és örökre.

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

Anyám, benned bízom és remélek,

Anyám teutánad epedek,

Anyám, te jóságos, kegyelmezz,

Anyám, te hatalmas, védelmezz.

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,

Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,

Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,

Kell is segítened, ó hűséges,

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,

Szomorúak vígasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke,

Föld reménye s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul,

Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:

Mária mindig segít, minden időben.

Biztosan állítom életben, s halálban:

Mária mindig segít, minden balsorsban.

Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,

Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben.

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

Tied élet’ s halálban,

Tied jó és balsorsban,

Tied küzdve, szenvedve,

Tied most és örökre.

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

Ámen

LITÁNIÁK

Jézus Szent Nevének litániája
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élő Isten Fia Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó Jézus Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk Irgalmazz nekünk!
Jézus, a béke Istene Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzője Irgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképe Irgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresője Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi Istenünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyja Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincse Irgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztor Irgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosság Irgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsesség Irgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóság Irgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok öröme Irgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királya Irgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestere Irgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítója Irgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erőssége Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világossága Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztasága Irgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronája Irgalmazz nekünk!
Légy irgalmas Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas Hallgass meg minket Jézus!
Minden gonosztól Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől Ments meg minket, Jézus!
A te haragodtól Ments meg minket, Jézus!
Az ördög cselvetéseitől Ments meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektől Ments meg minket, Jézus!
Az örök haláltól Ments meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásától Ments meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka által Ments meg minket, Jézus!
Születésed által Ments meg minket, Jézus!
Gyermekséged által Ments meg minket, Jézus!
Isteni életed által Ments meg minket, Jézus!
Fáradalmaid által Ments meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed által Ments meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod által Ments meg minket, Jézus!
Ellankadásod által Ments meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed által Ments meg minket, Jézus!
Föltámadásod által Ments meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled által Ments meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által Ments meg minket, Jézus!
Örömeid által Ments meg minket, Jézus!
Dicsőséged által Ments meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket! Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket! Jézus, hallgass meg minket!
Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek”. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk. Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted   állhatatosságára tanítasz.Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Litánia Jézus Szent Szívéről
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és központja Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak
Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

 

Lorettói litánia
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz Könyörögj érettünk!
Igazság tükre Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke Könyörögj érettünk!
Örömünk oka Könyörögj érettünk!
Lelki edény Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony Könyörögj érettünk!
Mária aranyház Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!
Családok királynéja Könyörögj érettünk!
Béke királynéja Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Kármel ékessége és királynéja Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

ESTI IMAÓRA (KOMPLETÓRIUM)

Istenem, jöjj segítségemre!

Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

HIMNUSZ

Immár a nap leáldozott,

Teremtőnk, kérünk tégedet:

légy kegyes, és maradj velünk,

őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,

álmunkban is te légy velünk,

téged dicsérjen énekünk,

midőn új napra ébredünk!

Adj nekünk üdvös életet,

szítsd fel a szív fáradt tüzét,

a ránk törő rút éjhomályt

világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,

Úr Jézus Krisztus érdemén,

ki Szentlélekkel és veled

uralkodik, s örökre él. Ámen.

ZSOLTÁROZÁS

1.ant. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat! 4. zsoltár

 2Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem, *

szorult helyzetemben segíts meg engem.

Könyörülj rajtam, *

és hallgasd meg imámat!

3Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? *

Miért szeretitek a haszontalanságot,
meddig törekedtek még hazugságra?

4Tudjátok meg: az Úr csodásan megmenti hívét; *

meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

5Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek! †

Szálljatok magatokba szívből, *

nyugovóra térve teremtsetek csendet.

6Igaz áldozatot hozzatok, *

és bízzatok az Úrban!

7Azt mondják sokan: „Ki részesít jóban minket?” *

Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!

8Szívembe nagyobb örömet öntöttél, *

mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban!

9Alig térek nyugovóra, békében elalszom, *

mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

  1. ant. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat!                                                                                                                                                                        
  2. ant. Éjjelente is áldjátok az Urat! 133. zsoltár

Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái, *

akik éjjelente az Úr házában álltok.

Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, *

és áldjátok az Urat!

Áldjon meg téged az Úr Sionból, *

aki az eget és a földet alkotta!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

  1. ant. Éjjelente is áldjátok az Urat!

RÖVID OLVASMÁNY – MTörv 6, 4-7

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben és vésd gyermekeidnek is az eszébe; beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz és amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz!

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK

Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.

Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.

Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.

Kezedbe ajánlom lelkemet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

Ant. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.

Bocsásd el most, Uram, szolgádat *

szavaid szerint békességben,

hiszen már meglátták szemeim, *

akit küldtél, az Üdvözítőt.

Őt adtad számunkra *

csodájára minden népnek,

hogy fényeskedjék az egész világnak, *

mint választott néped dicsősége.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, *

most és mindörökké. Ámen.

Ant. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.

Könyörögjünk!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten! Ámen.

A Boldogságos Szent Szűz antifónája

Áldunk, Megváltónknak Anyja,

nyílt kapuja fönn a magas égnek,

és tengercsillag!

Nyújts oltalmat nékünk,

szánd meg jóra vágyó népedet!

Hisz te lettél Anyja csodálatos módon

szent és áldott Teremtődnek:

szűz azelőtt, szűz utána is,

Gábor angyal köszöntött,

néked ávét mondván.

Szánj meg, kérünk, minden bűnöst!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Pap (Előimádkozó): Mindenható mennyei Atyánk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgésünket, amelyekkel most a járvány idején magunk, beteg és elhunyt testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.

Lektor:

  1. Imádkozzunk a világi és egyházi hatóságokért, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak az emberek védelmére és a vírushullám megzabolázására!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Imádkozzunk a betegekért: Isten adjon erőt nekik és családtagjaiknak ahhoz, hogy legyőzzék a kórt és átvészeljék a nehéz pillanatokat!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Imádkozzunk az orvosokért és az ápolókért, akik közvetlenül gyógyítják ezt a betegséget: adjon nekik az Isten nagy bátorságot, egészséget és bölcsességet a betegekkel való munkában!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Imádkozzunk a kutatókért, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást kifejleszteni, hogy világosítsa meg őket a Szentlélek, és találják meg a választ a koronavírus gyógyítására!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Imádkozzunk a politikai vezetőkért: Isten segítse őket, hogy az emberek egészségét minden gazdasági és politikai érdekek elé helyezzék!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Imádkozzunk azokért, akik ebben a betegségben elhunytak: a jó Isten fogadja be őket végtelen irgalmába!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  1. Végül bizalommal kérjük Istent, adjon békét az egész világnak, hogy az emberiség az Ő kegyelmével és közös erőfeszítéssel felülkerekedjen e fenyegető veszélyen, és ez elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét!

            Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Pap (Előimádkozó): Könyörögjünk! Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végülis mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! (Erdő Péter bíboros imája)

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Miatyánk és Üdvözlégy…

Share