Évközi 12. vasárnapra

Évközi 12. vasárnapra
szerkesztő

2020. június 21.

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Apák napja

 

Isten nagy és felfoghatatlan titok. Itt él közöttünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mégis folyamatosan keresnünk kell őt. Ő ugyanis azoknak nyilatkoztatja ki magát, akik nyugtalanok addig, míg őt meg nem találják.

KEZDŐÉNEK                                                        Zsolt 27, 8–9

Népének erőssége az Úr. Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké!

OLVASMÁNY                                               Jer 20, 10–13

Isten ügyének képviselete sok áldozatot kíván. Az emberek ugyanis nem szívesen hallgatják a próféták intelmeit, figyelmeztetéseit. Isten azonban övéi mellett áll: erőt, állhatatosságot és vigasztalást ad nekik. Ez minket is bizalommal tölthet el, amikor mások értetlensége és ellenszenve miatt megkörnyékez a kishitűség kísértése.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                            68. Zsoltár

Válasz: Uram, hallgass meg engem, *

  nagy irgalmasságod szerint.

SZENTLECKE                                               Róm 5, 12–15

Az irgalmas Isten szeretetből meghívta az embert az örök boldogságba. Ezt a tervét még a bűn és a nyomában járó halál sem tudta meghiúsítani. Ahol ugyanis elhatalmasodott a bűn, ott még bőségesebben kiáradt Isten szeretete. Krisztusnak a kereszthalálig való engedelmessége megszerezte számunkra a megváltást és az örök életet.

ALLELUJA                                                    Jn 15, 26b és 27a

„Az igazság Lelke majd tanúságot tesz rólam”, mondja az Úr, * „és ti is tanúságot tesztek rólam.”

EVANGÉLIUM                                              Mt 10, 26–33

Az üdvösségtörténet a jó és a rossz állandó küzdelme. Ettől a Krisztus-követők sem mentesek. De az Úr bátorítja híveit: „Ne féljetek!” Szeretetetével megfékezi a bűn hatalmát, és megjutalmazza azokat, akik hűségben szolgálják őt, és jó meg rossz napjaikban egyaránt tanúskodnak gondviselő jóságáról.

KÉRÉSEK

Add, Urunk, hogy az Egyház bátran hirdesse az evangéliumot az egész világ előtt… és hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek tanúságot az emberek előtt!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Adjuk tovább, amit az Úrtól hallottunk, adjuk tovább, amit az Úrtól kaptunk. Ez az igazi hálaadás. Ezzel csatlakozunk Jézus hálaadásához!

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                Zsolt 144, 15

Mindenek szeme bízón rád tekint, Urunk, és te enniük adsz kellő időben.

Vagy:                                                            Jn 10, 11. 15

Én vagyok a jó Pásztor, életemet adom a juhokért –mondja az Úr.

IMÁDSÁG AZ ÉDESAPÁKÉRT

Mennyei Atyánk! Te vagy minden ember irgalmas, szerető Atyja. Örömödet leled gyermekeidben. Nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket. Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért. Segítsd Urunk az édesapákat!

Adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te Forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük, a családjuk életébe! Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt boldoggá tenni. Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és gyermekeik tiszteletét és szeretetét. Adj nekik bölcsességet, türelmet, hogy gyermekeikre kellő időt szenteljenek, tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel, becsületességükkel életre szóló példa lehessenek a számukra.

Adj nekik kitartást a munkában, nagylelkűséget a közösségért végzett szolgálatokban, bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben.

Szent József, a szent család hűséges őre, légy oltalmazója az édesapáknak! Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat, segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erőforrásai lehessenek, Ámen.

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

 

EGY GONDOLAT

József az ács: Isten titkainak őrizője. Isten arra hívta Józsefet, hogy társa legyen Máriának a hit útján.

Ha valaki, úgy ő igazán megérdemli az „édesapa” nevet. Mert pusztán emberi szemmel is az apaság sokkal inkább felelősségvállalást jelent, mint életadást.      J. W.

 

A CSALÁDAPA IMÁJA

Szent József, mint családapa szerényen, de bizalommal emelem feléd tekintetemet. Tudom, milyen méltóságra hívott meg az Úr az apaság által, de tudatában vagyok sok-rétű gyöngeségeimnek és korlátoltságomnak is a felada-tok előtt, amelyeket ez a hivatás helyez vállamra.

Te nevelőapa voltál, és minden apa védőszentje vagy. A Mennyei Atya, akitől minden atyaság származik, rád bízta egyszülött Fiát, és önmaga helyettesévé állított Jézus mellé. Te ezt a méltóságot úgy gyakoroltad, hogy Jézus büszkén mondhatott atyjának, amit az ő boldogságos anyja, Szűz Mária is elismert.

Hathatós szavaddal légy közbenjáróm Jézusnál, hogy kegyelmének segítségével a Mennyei Atya méltó helyettese lehessek gyermekeim és anyjuk mellett, hogy hozzád hasonlóan Isten élő képe és jelenléte legyek a családban és a társadalomban. Amen.

 

Az Úr áldja, védje és őrizze

 az édesapákat!

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS

SZÜLETÉSE

Június 24-én ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. Az ő nagysága az Istenember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszentelte Jánost áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutatja be Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak halála (vagyis mennyei születése) napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel üljük, éppúgy, mint a Megváltóét és Máriáét. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak, minthogy maga Krisztus mondta róla: János világító fáklya volt.

 

SZENT KIRÁLYUNKRA, LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK LITURGIKUS ÜNNEPÉN, JÚNIUS 27-ÉN

A Képes krónika szerint 1077-ben, „amikor a magyarok meghallották, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.”

 

IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ

Üdvöz légy, jóságos király, minden dicséretre méltó Szent László! Dicsőségünk vagy, kegyes és hatalmas pártfogónk, jóságos védelmezőnk! László, az Úrnak hitvallója, tedd erőssé népedet közbenjárásoddal, hogy boldogságodnak kegyelme megenyhítsen minket, akiket a bűnök súlya nyom, és így a te vezérleted alatt az örök jutalmat elnyerhessük. Szent László király, népednek szilárd reménysége, tekints a téged kereső nemzet áhítatára és járj közben értünk, mindnyájunk üdvösségére.

 

KERESZTÉNYKÉNT A DEPRESSZIÓ ELLEN?

A depresszió betegség, és az, hogy keresztény vagy, nem jelenti azt, hogy te soha nem fogsz ebben a betegségben szenvedni. Jean-François Catalan jezsuita pszichológust kérdezte az Aleteia katolikus portál.

A kérdésre, hogy vajon normális jelenség-e, ha valaki megkérdőjelezi a hitét, amikor depressziótól szenved, a jezsuita szerzetes azt válaszolta, sok nagy szent élt át lelkileg nehéz, embert próbáló időszakokat, „sötét éjszakákat”. A szentek is megtapasztalták a szomorúságot, életuntságot; időnként a teljes kétségbeesés szélére is eljutottak. Liguori Szent Alfonz másokat vigasztalt, de közben saját maga sötétségben élte le élete jó részét, csakúgy, mint a szent ars-i plébános. Kis Szent Teréz is megtapasztalta, hogy mintha egy fal választaná el a mennyek országától; már nem volt biztos sem Isten, sem a mennyország létezésében. Mégis túljutott ezen a szakaszon, mint ahogy a többi szent is – szeretettel, a hit erejével.

Amikor depressziót élsz át, akkor is rábízhatod magad Istenre. A betegség érzete abban a pillanatban megváltozik, megreped a fal, mégha nem is tűnik el a szenvedés és a magány.

Kétféle mozgás van: egyrészt te megteszel mindent, ami tőled telik, mégha kevésnek is tűnik a szemedben (beveszed a gyógyszereidet, elmész az orvosodhoz vagy a terapeutádhoz, megpróbálod fenntartani vagy megújítani a baráti kapcsolataidat) – másrészt pedig számíthatsz Isten kegyelmére, hogy megőriz téged a kétségbeeséstől.

A jezsuita pszichológus elismerte, számunkra, hétköznapi emberek számára néha nagyon távolinak tűnik a szentek példája; mi sokszor az éjszakánál is nagyobb sötétségben élünk. Azonban a szentekhez hasonlóan mi is átéljük, hogy minden keresztény élet bizonyos értelemben küzdelem: küzdelem a kétségbeesés ellen, az önmagunkba való bezárkózás ellen, az önzésünk, a reményvesztettségünk ellen. Mindannyian, mindennap megküzdünk mindezzel. Megvan a saját személyes harcunk a pusztítás erői ellen, amelyek a valódi, a hiteles élet útjában állnak; ezek lehetnek biológiai (betegségek), pszichológiai (bármilyen idegi alapú folyamat, személyes konfliktus, frusztráció) vagy spirituális eredetűek.

Az emberi lélekben van kísértés, ellenállás, bűn. Nem maradhatunk némák a sátán ténykedései láttán, aki azt akarja, hogy elbotoljunk, hogy ne jussunk közelebb Istenhez. Ő hasznot tud húzni a depressziónkból, a megpróbáltatásainkból.

Felmerült a kérdés az interjú során, hogy lehet-e bűnnek tekinteni a depressziót – amire egyértelmű nem volt a válasz. A depresszió betegség, amit alázattal is viselhetsz. Amikor a legmélyebbre érsz, és elvesztetted a tájékozódási pontokat, és fájdalmasan megtapasztalod, hogy nincs kihez fordulj, akkor rádöbbensz, hogy nem vagy mindenható, és nem tudod megmenteni magad. De még akkor is, a legsötétebb pillanatban is szabad vagy: szabadon dönthetsz, hogy a depressziódat alázattal vagy felháborodással éled meg. Minden lelki élet kezdete a megtérés, a megtérés kezdete viszont csak egy nézőpontváltás: megváltoztatjuk a perspektívát, és Istenre tekintünk, visszatérünk Hozzá. Ez a fordulat döntés és küzdelem eredménye.

Forrás: Aleteia.org / Magyar Kurír (vn)

 

 SZIKLAHITŰ LÁSZLÓ, ki nem ismersz félelmet,

 Légy ereje, pajzsa gyenge szívű népednek:

 Ingadozó lelkek, sok csapással vertek,

 Tőled kérnek védelmet.          Cantus Catholici Harangi László

 

Share

Ajánlott bejegyzések