Barátom – május

szerkesztő

  

  

BARÁTOM

A  Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Havilapja

Szerkesztők: Ft. Merlás Tibor és Ft. Dr. Tempfli Imre. Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség. Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190, Fax: 0711-2367393, E-mail: mission@gracious-dewdney.138-201-221-2.plesk.page Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de Számla: Postbank Stuttgart, IBAN: DE80600100700002190704,  BIC: PBNKDEFF

 

2  0  1  6     M  Á   J   U   S

 

 

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.” (1 Péter 4,10)

 

Pünkösd ünnepén három fontos eseményre emlékezünk mi, keresztények: ekkor jött el a Szentlélek mint „Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője”, ekkor „jött világra” az egyház, és ekkor vette kezdetét az egész világra kiterjedő missziós munka. Imádkozzunk ezúttal a Szentlélek 7 ajándékáért Bellon Gellért püspökkel.

 

1. Küldd el Uram Szentlelkedet, a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged, oly idegennek látszik gondolataid útja s járása, oly nehéz valód s kegyelmed felfogása, szolgálata!

A bölcsesség szent ajándékával tedd ízessé számomra világodat, hozd közelbe a távolít, otthonivá az idegent, természetessé a természetfölöttit. Ahogy nem kell magunkon erőszakot venni, ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk, ilyen jól ismert, ízes valósággá légy számunkra,

Uram! Vedd el szeretetem fáradtságát, áldozatom és helytállásom kikényszerített voltát, a mindennaposság ás szokásosság közönyét, elmém ernyedő hangulatát, a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát. Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!

2. Az értelem Szentlelkét oltsd belém, Uram!

Sokszor érthetetlenek előttem titkaid, és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha egyik titok a másikkal rokon nem is volna, mintha csak szeszélyesen összeválogatott tanítás halmaza lenne.

De a Te Értelmed áll minden mögött: Te tudod mindennek az okát, Te látod mindennek a céljait, és a Te logikád biztosít következetességet hitünkben.

Ezt a Te Értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a hit sötétjében egy benső biztonságérzéssel, a ,,majdnem látás” önkéntelenségével igazodjam el szent hitünk tanításaiban, szent hitünk titkaiban.

Tedd könnyebbé, élőbbé, szárnyalóvá hitemet az Értelem ajándékával!

3. A tudomány ajándékáért Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban!

Lássam át világosan, hogy gyökerében minden esemény, tünékeny, múlékony, hiábavaló: fények is, árnyak is.

Nem érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem gyűlöletünket.

Kár csak belőlünk forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat. Ha tünékeny is a világ, egy rendeltetése mégis van: takartan hordozni Téged, igazságaidat, szándékaidat. terveidet. Taníts meg, Tudomány Szentlelke, hogy észrevegyem minden mélyén az Istent! Hiszen ott él mindenek alján, mindenek függönye mögül Ő jelentkezik, Ő hív: a természet és a történelem mindenféle fajtájú függönye mögül.

A múlékony világ mögött téged keresni, Téged megragadni tanítson meg a Tudomány Szentlelke!

4. A Tanács Lelkéért Add nekem a Tanács Szentlelkét!

Milyen bonyolultnak látszanak emberekkel való kapcsolataim, mindennapi feladataim, az életben való eligazodásom! Hányszor kell megállnom és magamtól kérdenem: mit tegyek, hogy üdvöm biztosítva legyen, hogy senkinek ne vétsek és Neked is kedves legyek! Sokszor azonban még kételyem sincs! Ó, Tanács Szentlelke, oltsd belém ezeket az üdvös kételyeket tetteim előtt! Állj mindjárt mellém eligazító jobboddal! Azt válasszam a test bölcsességét, a földi okosságot távoztatva ami szent Fölséged szándéka és akarata! Tedd találékonnyá szívemet és határozottá szavad követésére!

5. Jámborság Lelkéért

A Kegyelet, az Áhítat, a Jámborság Szentlelke! Hogyan is hívjunk, hogyan is nevezzünk, hogy csak kissé is megsejtsünk?! Szent Tapintat! Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség! Mely mindenen megérzi az istengyermekség kegyelmeit és távlatait, sőt feladatait.

Ezért adj serénységet az emberekkel szemben való kötelmeim teljesítésében, hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom, bennük és általuk az Istent.

Ha pedig ők hibáznak vagy mulasztanak velem szemben, dehogy török be senki emberfia világába durva, kemény, megtorló kezekkel. Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és kegyelem titka: Isten tudja, ki mit, miért tesz vagy nem tesz meg nekem! A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet!

 

  1. Az Erősség Lelkéért

Gyönge vagyok, az Erősség ajándékára várok és vágyom!

Ha számbaveszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet, kétségbe kell esnem erőtlenségem láttán, kitartásom hiányán, állhatatlanságomon.

Szenvedélyek, erők sűrűsödnek lelkem peremén, mikkel nem tudok leszámolni. Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért, magam és mások üdvéért, és én töprengek és félek az áldozatoktól! Rettegek az emberektől, kiket elviselni az erősek is alig tudnak!

Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával! Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős, de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet, mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik, de tudom, hogy ,,Istennek a ‘gyöngesége’ erősebb az embereknél” (1Kor 1,25)

7. Az Úr félelméért szent és üdvös félelmet olts belém!

Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt, zsugorít, kétségbe, aggályba sodor, nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötét egű. De azt a félelmet, amit Te akarsz, amit Te kívánsz, ami üdvös nekünk, ami fölemel, ami lendít, sodor Feléd.

Te magad akartad, hogy elrémüljünk, hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna. Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától. Te mondogattad, hogy milyen hatalmas Isten keze, az Isten hatalma és ereje! Ezzel azt akartad, hogy szavaid nyomán a lélek megrendülésének sötét felhői gondatlanságunk és felelőtlenségünk bárányfelhős egének aljára húzódjanak. A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban, a velünk élő emberekben. Szent Fölséged semmibevevése húzódik meg és fenyeget bennünket.

Rémíts meg, borzalommal tölts el, hogy üdvös félelemmel nyúljunk e világ dolgaihoz, nehogy kárhozatunkra váljanak! De add, hogy ne bénítson, ne sújtson, ne sötétítsen, de emeljen, és irgalmad világával fényt derítsen szegény lelkemben. Ámen.

 

S Z E N T M I S É I N K

 

Munderkingen                          május 01 vasárnap                   09.00 óra

Schwäbisch Gmünd                 május 01 vasárnap                   09.30 óra !!!

Stuttgart                                  május 01 vasárnap                   12.00 óra !!!

Balingen                                  május 07 szombat                    17.00 óra

Weingarten                              május 08 vasárnap                   10.00 óra

Ulm                                         május 08 vasárnap                   15.00 óra

Friedrichshafen-Berg                május 14 szombat                    17.00 óra

Weingarten                              május 15 vasárnap                   09.00 óra !!!

Ludwigsburg                            május 15 vasárnap                   09.30 óra

Stuttgart                                  május 15 vasárnap                   12.00 óra !!!

Heidenheim                              május 21 vasárnap                   15.30 óra

Reutlingen                               május 21 vasárnap                   16.30 óra

Biberach                                  május 22 vasárnap                   08.45 óra

Böblingen                                 május 22 vasárnap                   09.30 óra

Eislingen                                  május 22 vasárnap                   15.00 óra

Heilbronn                                 május 22 vasárnap                   15.30 óra

 

 

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK

 

S t u t t g a r t i  d é l u t á n

Stuttgartban péntekenként 17.55 órakor májusi ájtatosság, majd szentmise, keretében pedig beszélgetés a katekizmusról. Az érdeklődőket május 6-án, 13-án és 20-án várjuk. A Barátságklub tagjai ugyancsak ezeken a napokon találkoznak, 15.30 órakor, a Közösségi Teremben. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség és a Tagság!

*

U l m i  é s  W e i n g a r t e n i  d é l u t á n o k

Ulmban csütörtökönként, azaz május 5-én, 12-én és 19-én 17.30 órától, Weingartenben pedig péntekenként, azaz május 6-án és 20-án 18.30 órától szentmise, utána Beszélgetések a Bibliáról. Mindenkit szeretettel vár Tibor atya!

*

G m ü n d i  t e m p l o m b ú c s ú

Május 1-jén, vasárnap, Schwäbisch-Gmündben Boldog Gizella ünnepe, templombúcsú. 9.30 órakor szentmise, utána ágápé. Mindenkit szeretettel várunk!

*

J ó t é k o n y s á g i  B a z á r u n k  S t u t t g a r t b a n

szintén május 1jén 10.00 órakor nyitja meg kapuit, 12.00 órakor szentmise. 13.30 órakor közös ebéd. Azután pedig Anyák Napi műsor. Mindenkit szeretettel várunk. Ezúttal is számítunk segítő kezekre, és a finom sütikre is…

*

J u b i l e u m

Május 13-án, pénteken a 18.30 órakor kezdődő szentmisén megemlékezünk Egyházközségünk fennállásának 69. évfordulójáról! Utána ünnepi műsor és ágápé! Mindenkit szeretettel várunk!

*

B i b l i a k ö r

májusban 20-án este 19.00 órakor lesz. Téma: Judit Könyve. Előadó: Imre atya.

S p o r t k l u b u n k

tagjai május 27-én asztaliteniszre és zumbára, illetve kórusra hívja a stuttgarti  és Stuttgart-környéki tagokat és sportbarátokat!

*

Z a r á n d o k l a t

Egyházközségünk tagjai május 23-a és május 30-a között Franciaországba zarándokolnak, ahol a gótika gyöngyszemeit tekintik meg. Szívesen viszik magukkal az itthonmaradottak imaszándékait, cserében imádságot kérnek, hogy Isten vezesse és hozza vissza egészségben őket!

*

N e v e s s  v e l ü n k

Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdezik tőle, hogy csi-nálta? – A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felol-vasom.

 

 

Share

Ajánlott bejegyzések