Karácsony ünnepe

szerkesztő
  1. december 25.

URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY

Éjféli mise

 

OLVASMÁNY Iz 9, 1-6

A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a szeretet örömét, és kiszabadított a bűn szolgaságából.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13

Válasz: Ma született a Megváltónk, *

              az Úr Jézus Krisztus. Lk 2, 11.

SZENTLECKE Tit 2, 11-14

A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül minden ember számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez megköveteli a bűnnel való szakítást, és értelmet ad az életnek. Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha jótettekben töltöttük el életünk idejét.

EVANGÉLIUM Lk 2, 1-14

Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom előkészítette a természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. A kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám egyszerű hitében élnek, és készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végső tervét. az embernek az ő dicsőségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az ember számára ez lesz a béke biztosítéka. A béke elsősorban lelki állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg.

 

Pásztorok miséje

 

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12

Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szól: a fogság megszűnik, Isten felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény előképe. Az ilyen kifejezések, hogy ,,szent népnek”, ,,az Úr megváltottjainak” hívják őket, mutatják, hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 6, 11-12

Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, +

              mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus.

SZENTLECKE Tit 3, 4-7

Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. Ennek kell tulajdonítani megváltásunkat és megigazulásunkat, nem pedig saját érdemeinknek. Ô a keresztségben végbemenő újjászületés által tesz bennünket magához hasonlóvá. A keresztségben ugyanis a Szentlélek működik, akit Krisztus kiérdemelt nekünk és elküldött.

ALLELUJA

Alleluja. Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Lk 2, 14 ̶ 3a. Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 15-20

A pásztorok a hívő emberek példaképei. Tétovázás nélkül követik a kapott utasítást. Tudnak hinni, mert nem ők akarják eldönteni, hogy Isten milyen messiást küldjön, mint később az írástudók. Örülnek a jó hírnek, azért beszélnek szívesen arról, amit hallottak. Aki felfogja az evangéliumot, az megőrzi szívében, és igyekszik továbbadni. A hitnek közösségalkotó ereje van, mert felébreszti a szeretetet Isten iránt és az emberek iránt.

 

Ünnepi mise

 

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy királya marad népének Isten, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.

Válasz: A föld minden határa látta *

              üdvözítő Urunknak jóságát. Vö. 3c vers.

SZENTLECKE Zsid 1, 1-6

Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Azelőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a próféták által, most azonban Fiát küldte el, s benne tapasztalhatóvá vált Isten rejtett dicsősége. Ô azért jött, hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyőzze a bűnt és a halált. Az Atya általa teremtette a mindenséget, azért egyetemes uralmat ad neki.

ALLELUJA

Alleluja. Fölragyogott ránk a szent nap, + Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, * mert ma nagy fényesség szállt le a földre. Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18

Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett emberré. A Fiú és az Ige egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az Atya teljesen ismeri és kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van egész lényege. Ez az Ige lett emberré, és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára. Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni életet is.

+ + +

Karácsonykor az üdvtörténet kimagasló eseményére emlékezünk. Jézus születésének örül az egész föld. Imádja őt minden teremtmény: az angyalok és az emberek. Aki az ő dicsőségét szolgálja, elnyeri lelke békéjét.

 

Share

Ajánlott bejegyzések