Advent 3. és 4. vasárnapjára

szerkesztő

2019. december 15.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Az adventi öröm vasárnapja.

„Sötétben járunk, hajnalra várunk” (SzVU 13), Krisztusra, Karácsonyra várunk. A várakozás készületet is jelent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki jön és aki velünk marad s a miénk marad.

OLVASMÁNY                                               Iz 1, 1–6a. 10

Ami a beteg ember számára a gyógyulás és az egészség, azt hozza az Üdvözítő az embereknek. Ami az öröm a szomorkodónak, ami a szabadság a rabnak, abban részesít bennünket az Úr. A félénknek bátorságot, a vaknak tisztánlátást ajándékoz az Isten.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                       145, 7. 8–9a. 9bc–10

Válasz: Jöjj el, Urunk, Istenünk: *

              Üdvözíts minket.

SZENTLECKE                                                   Jak 5, 7–10

Korunknak betegsége a türelmetlenség és az állhatatlanság. A mai embernek minden azonnal kellene. Istentől is. Erre vonatkozik a mondás: „Adj, Uram, de rögtön!” Az igazi lelki élet viszont éppen az ellenkezője ennek: türelemre, kitartásra épül.

ALLELUJA                                                                       Iz 61, 1

Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek.

EVANGÉLIUM                                                Mt 11, 2–11

Keresztelő János kérdése az emberiség kérdése is. Miről lehet felismerni a Megváltót? Jóságáról és szeretetéről. Nem megy el érzéketlenül a szenvedő ember mellett: segít, gyógyít, örömet hirdet.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az evangéliumot a szegényeknek hirdetik! S ők meghallják Isten szavát: nem alkudoznak, befogadják azt. Jézus az égből szállott élő kenyeret adja nekünk, ha elfogadjuk a lakomára való meghívást.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                    vö. Iz 35, 4

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk.

ELMÉLKEDÉS   

AKARATOD SZERINT

Uram, az történjék velem, amit akarsz, s úgy történjék, ahogyan akarod, csak segíts, hogy megértsem akaratodat. Uram, amikor akarod, akkor van a cselekvés ideje, s amikor akarod, mindig kész vagyok, ma és mindörökre. Uram, amit te akarsz, magamra vállalom, s amit te akarsz, számomra nyereség. Az a fontos, hogy a tied legyek. Uram, mert te akarod, azért jó minden, s mert te akarod, kedvem van hozzá. Szívem kezedben nyugszik.

Boldog Rupert Mayer

 

ÖRVENDJETEK, MERT AZ ÚR KÖZEL VAN HOZZÁNK!

GAUDETE = ÖRVENDJETEK

Az adventi öröm vasárnapja. E napon szabad rózsaszínben mondani a misét, és szólhat az orgona is. Az öröm forrása ugyanis nem más, mint ez: „az Úr már közel van hozzánk!”

 

ADVENTI IDŐ

Advent, az Úr jövetelére várakozás, felkészülés ideje. Az új egyházi év eleje, a személyes készület ideje. Tudatos döntéssel akarjuk elűzni a sötétséget és befogadni a világosságot, ennek megfelelőn élni. Bűnbánati időszak ez (ezért a lila szín), amihez meg kell teremtenünk a belső csendet és lelassulást. És közben ne feledkezzél meg arról, hogy örömmel hívd az Urat: Maranatha!

 

ADVENTI GONDOLAT

Advent harmadik vasárnapja nemcsak azért különleges, mert ekkor kell a rózsaszín gyertyát meggyújtani, hanem azért is, mert már közeleg a karácsony fénye, a várakozást öröm hatja át.

Az év lezárása és az ünnepi tennivalók sok feszültséggel járhatnak az otthoni és a munkahelyi környezetben egyaránt, de az adventi várakozás ezt az időszakot is értékekkel töltheti meg. A befelé fordulás csöndjében érdemes átgondolni, mit lehetne jobbá tenni, mit kéne másképp csinálni. * Uram! Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket.

 

IMA FERENC PÁPÁÉRT

SZÜLETÉSNAPJÁN – DECEMBER 17.

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy Ferenc pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával! Amen.

 

A KILINCS  A KEZEDBEN VAN

Van egy híres festmény, amely azt ábrázolja, hogy Jézus egy kertben sétál. Bal kezével magasba tart egy lámpást, amely megvilágítja a környéket, és jobb kezével kopogtat egy kapun. Amikor kiállításon ​mutatták be a képet, az egyik látogató azonnal megjegyezte: Egy hiba van a képen. A kapun nincs kilincs. A festő válaszolt: A képen az emberi szív kapuját látja, és csak belülről lehet kinyitni. Engedd be Jézust életedbe – önként.

 

KÖZMONDÁS

Aki nem tud, és nem tudja, hogy nem tud, az ostoba. Kerüld őt! * Aki nem tud, és tudja, hogy nem tud, az egyszerű lélek. Tanítsd őt! * Aki tud, de nem tudja, hogy tud, az alszik. Ébreszd fel őt! * Aki tud, és tudja, hogy tud, az bölcs. Kövesd őt!

2019. december 22.

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Harmatozzatok, egek, onnan felülről,

és ti, felhők, hullassátok közénk

az igazat!

Nyíljék meg a föld, és teremje

az Üdvözítőt!                                   Iz 45, 8

 

A nagy Isten jeleket küld az emberiségnek, hogy megismerjék őt, akaratát és szeretetét. E jelek az égre mutatnak. Reményt gyújtanak az emberek lelkében, s elvezetik az embert Istenhez.

OLVASMÁNY                                                   Iz 7, 10–14

Acház király a legnagyobb jelet kapta Istentől! Dávid házát veszély fenyegette, baj, gyötrődés. Túlélik-e a megpróbáltatásokat? S üzen az Úr: „Velünk az Isten”.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                          23, 1–2. 3–4ab. 5–6

Válasz: Urunk, Istenünk  érkezik:*

             ő a dicsőség királya.

 

SZENTLECKE                                                   Róm 1, 1–7

Szent Pál is örömteli üzenetet közvetít: Isten mindenkit kiválasztott és meghívott az örök életre. Küzdelem ugyan az ember élete a földön, de minden nappal közelebb kerül örök céljához.

ALLELUJA                                                                      Mt 1, 23

Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánul, vagyis „Velünk az Isten”.

EVANGÉLIUM                                                 Mt 1, 18–24

Isten megváltó művében Szent József a csendes, hűséges szolga. Vállalja az atyaságot, pedig nem ő a Gyermek apja. Imájával, munkájával és gondoskodásával közreműködik Isten tervének megvalósulásában: S mindezt nem kényszerből teszi. Tetteit a szeretet vezérli Mária iránt s majd a Gyermek iránt.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézusban teljesedett a prófétai jövendölés: „Velünk az Isten”. Velünk van, hogy segítsen, megmentsen. Vele egyesülünk az áldozatban. És őt visszük az emberek közé.

ELMÉLKEDÉS  

MINDEN ÉRTE VAN

Jézus nélkül minden fáradozás hiábavaló.

Jézus nélkül minden aszkézis haszontalan küzdelem.

Jézus nélkül minden mű halálra van ítélve.

Jézus nélkül minden összejövetel széthúzássá válik.
Mert Jézus az Igazság Tanítója.

Jézus a szőlőtőke, amelyen mi, szőlővesszők élhetünk.

Jézus az Út és a Cél vándorlásunk idején.

Giovanni Rossi

AZ ÚR LÁTOGATÁSA ELÉ

Az ószövetségi választott nép hosszú várakozása, vágyakozása valóra vált. Időszámításunk kezdetén Isten, „aki úgy szerette a világot”, áttörte az „ég zárt ajtaját” és belépett az emberiség történelmébe. Akik készek voltak őt befogadni, mint Mária is, azoknak szíve ujjongott az Úrban és magasztalták őt. Ma igen nagy szükség van arra, hogy az Úr áttörje, nem az ég, hanem az emberi szívek zárt ajtaját. Annak idején Mária hitétől, igenjétől függött az, hogy a második isteni személy, Jézus beléphessen az emberiség életébe, hogy a megváltás műve elkezdődjön a földön. Ma tőlünk, a mi tanúságtevő életünktől és az ebből származó benső örömünktől, megzavarhatatlan lelki békénktől függ az, hogy az Úr Jézus ma is beléphessen a Szabadító után sóvárgó kortársaink életébe, hogy a megváltás műve folytatódjon, sőt kiteljesedjen a jövőben.

A mai vasárnap az adventi bizonyosság vasárnapja. Itt áll már az Úr a küszöbön – méltók vagyunk fogadni őt? A lénye szerint láthatatlan Isten láthatóvá vált, az örökkévaló belépett az időbe, a halhatatlan most halandó testünkben jelent meg, hogy maga hozza el nekünk a halhatatlanságot. Ezt ünnepeljük Karácsonykor.

 

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK KARÁCSONYRA?

Üdvözítő Urunk születésnapjára, erre a kívánatos, szent, dicsőséges és egyedülálló ünnepre az Úr segítségével és teljes erőnkkel elő kell készülnünk. Lelkünk minden titkos zugát át kell vizsgálnunk, hogy ne maradjon bennünk olyan rejtett bűn, ami lelkiismeretünket marná, és bántaná az Urat.

E napokban tegyünk több jót a szegényekkel… A templomban csendesen imádkozzatok vagy zsoltározzatok; haszontalan beszéd ne hagyja el szátokat! Éljetek mindenkivel békességben; akiről tudjátok, hogy haragot tart, azt próbáljátok kibékíteni.             Szent Ágoston nyomán

 

IMÁDSÁG

Hálát adunk Neked, Atyánk, aki Fiadat küldted, hogy mindent megújítson. Őt küldted emberi természetben a világra, hogy megszeresd bennünk is azt, amit Fiadban szeretsz. Beteljesült hát minden, amit egykor a próféták hirdettek, és valóra vált, amit jöveteléről az ő szavuk által Te kijelentettél. Ő Júda oroszlánja, a harcban hatalmas, Ő a tiszta áldozati Bárány, akit oly sokáig kerestek feláldozásra. Ő a Szegletkő, akit az építők elvetettek, de aztán dicsőségre jutott, és az Egyház fejévé lett… Őáltala, Ővele és Őbenne magasztalunk téged mi is az angyalokkal együtt: Dicsőség Neked a magasságban!

Mozarab liturgikus szövegből

 

Jöjjetek az Isten Fia szegény betlehemi jászolához, emberek: ti mindnyájan, akik gondolkodtok, dolgoztok, szenvedtek és szerettek!

Ő a Szabadító, a Megváltó, és nincs más név, amelyben üdvözülnünk lehetne.

Share

Ajánlott bejegyzések