A lelki áldozás

szerkesztő

+! Kedves Híveink!

Jóllehet a koronavírus járvány nagy veszélye arra kényszerít bennünket, hogy – legalább is egy ideig – nélkülözzük a közösségben bemutatott szentmiséinket és a szentáldozást, mégsem vagyunk teljesen elhagyatottak. Van ugyanis a kora-középkor óta egy lehetőség, amelyet nem csak a lelki írók, de maga az Egyház egyik legnagyobb zsinata, a Tridenti Zsinat is ajánlott és szentesített, s ez pedig a lelki szentáldozás. Bár fizikailab nem vehetjük magunkhoz az Úr Jézus Testét (és Vérét), de a lelki áldozásnak ugyanolyan lelki hatásai vannak és lehetnek, mint a valódi szentáldozásnak.

Ajánlom hát kedves figyelmetetekbe az alábbi összeállítást. Előbb egy cikket hozok, amely a lelikáldozást ismerteti, majd a lelkiáldozás menetét írom le, végül lelkiáldozási imákat kerestem és találtam, hogy az elkövetkező napokban – különösen vasárnap! – már részesülhessetek áldásaiban.

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya

Stuttgart, 2020-03-20.

 

A lelki áldozás

A lelki áldozás olyan ájtatossági gyakorlat, mely Jézussal egyesít az eucharisztiában (Oltársizentségben), de nem a szentség vétele által, hanem olyan erős vágyakozás eredményeképpen, mely a szeretettől éltetett hitből ered. Az imádságoskönyvek mind ajánlják ezt a gyakorlatot, melyet a Tridenti Zsinat is a hívek különös figyelmébe ajánlott. Mi is csatlakozunk ehhez az ajánláshoz, különösen a mai időkben, amikor számos hívőnek nincs lehetősége a napi szentmisén résztvenni. Ilyen időkben a lelki áldozás a legjobb eszköz arra, hogy lelki életünket megőrizzük és fejlesszük. A mi Urunk több ízben tudatta jámbor lelkekkel, mely igen helyesli és kívánja a vele való egyesülésnek ezen módját. Egy napon ezt mondta Boldog Keresztes Johannának: „Minden alkalommal, mikor a lelki áldozást gyakorlod, ugyanakkora kegyelmet adok neked, mint amekkorát a szentség valódi vételekor kapsz.”

A lelki áldozás teológiai alapja

A lelki áldozás értéke két elven nyugszik:

1. Azon a hiten, mely szerint Krisztus valóságosan jelen van az eucharisztiában; hiszen éppen azért akarja valaki a szentostyát megkapni, és azzal lelkét mintegy lelki étekkel erősíteni, mert hiszi, hogy a konszekrált ostyában Jézus valóságosan jelen van. (…) 2. A vágyakozás hatékonysága helyettesíti a szent cselekményt. Az az elv, mely szerint az erős vágy helyettesítheti a cselekvést, ha az nem kivitelezhető, számos esetre érvényes és elfogadott. A természetfeletti rendben a vágy gyakran helyettesíthet egy szentséget (ha lehetetlen valóságosan megkapni), sőt, az üdvözüléshez is elegendő lehet. Mint például végszükség esetén a keresztség utáni legalább rejtett vágy a keresztséget, illetve a tökéletes megbánás a gyónást helyettesítheti.

A lelki áldozás feltételei

A lelki áldozáshoz a konszekrált (átváltoztatott) szentostyában jelenlevő Jézussal való egyesülés utáni kifejezett vágyakozás szükséges; ennek a cselekedetnek előfeltételeznie kell a valóságos jelenlétben való hitet, és az aktust szeretetnek kell kísérnie.

A lelki áldozás hatásai

E gyakorlat hatásai hasonlóak a szentáldozáséihoz, de az intenzitásuk kisebb, hiszen az áldozás tökéletes módja a szentség valóságos vétele. Néha előfordulhat, hogy a hatások nagyobbak, mint azok, melyek a szentostya vételekor fellépnek, mégpedig akkor, ha a diszpozíció (készség) tisztább. (…)

Ezen áhítat hatásai sokrétűek; mindenekelőtt összeköti a lelket Krisztussal a hit és szeretet által, másrészről növeli a megszentelő kegyelmet, a szeretetet, a többi erényt és a misztikus testtel való egységet. Mikor Merici Szent Angélának megtiltották a mindennapi áldozást, ő gyakori lelki vágyáldozással helyettesítette ezt, és ilyenkor mindig ugyanolyan kegyelem érzete töltötte el, mint amikor valóságosan áldozott. Ezért hagyta rendjének (az orsolyitáknak) lelki testamentum gyanánt a szigorú figyelmeztetést, hogy e gyakorlatot soha ne hanyagolják el.

A lelki áldozás gyakorisága

Lelki áldozást gyakran lehet végezni, azaz mindig, ha a lélek kívánja, ahogy ez Kempis „Krisztus követésé”-ben világosan megírva áll: „Mert a jámbor lélek mindennap és minden órában üdvösségesen és tilalom nélkül járulhat Krisztusnak lelki vételéhez.” (Krisztus követése, 4. könyv, 10. fejezet)

Boldog Keresztes Ágotát olyan szeretet töltötte el a Legméltóságosabb Oltáriszentség iránt, hogy – ahogy mondják – belehalt volna, ha gyóntatóatyja nem tanította volna meg erre az ájtatossági gyakorlatra; miután megtanulta, szokásává vált naponta akár 200-szor is megismételni ezt.

A mi Urunk egy napon megjelent Paola Marescanak, a nápolyi Sziénai Szent Katalin kolostor alapítójának, és két értékes edényt mutatott neki e szavak kíséretében: „Az arany edényben őrzöm szentségi áldozástokat, az ezüstben a lelkieket.”

A lelki áldozás haszna

Mivel ez a gyakorlat titokban marad, mások nem láthatják, nem áll fönn az érvényesülési vágynak vagy önmutogatásnak veszélye. Azonkívül, mivel a lelki áldozást napjában többször is gyakorolhatjuk – szemben a szentségi áldozással, melyet naponta csak egyszer végezhetünk – nincs szükség áldozás előtti böjtölésre sem.

A már említett pozitív hatásokon túl e gyakorlat, ha szokássá válik, természetfeletti örömet és a mi Urunk iránti gyengéd odaadást eredményez; megőrzi a buzgóságot, segíti az összeszedettséget, tisztítja a szívet, elszakítja a földi dolgoktól, megkönnyíti az életet az Istennel való egyesülésben, és felkészíti a lelket, hogy – ahogy Petrus Faber mondta – a szentségi áldozást gyümölcsözőbben fogadja.

A szentek tanácsai

Avilai Nagy Szent Teréz: „Leányaim, ha részt vesztek a szentmisén anélkül, hogy áldoznátok, gondoskodjatok róla, hogy lelkileg áldozzatok, és összeszedettek legyetek. Ez a gyakorlat nagyon előnyös, és megsokszorozza szereteteket Isten iránt.”

Szalézi Szent Ferenc: „Ha a szentmise alatt nem áldozhatol, áldozzál legalább lelkileg, miközben Urunk éltet adó testével erős hitbeli vágyódás által egyesülsz.”

Liguori Szent Alfonz: „Gondoskodjatok róla, hogy ezt a lelki áldozást gyakorta végrehajtsátok, ima közben, az Oltáriszentség látogatásakor, és különösen minden misén, melyen részt vesztek (és amikor nem tudtok részt venni misén). Mikor a pap áldozik, lelkileg áldozzatok ti is. Gyakoroljátok a hit aktusát azzal, hogy szilárdan hiszitek, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van ebben a szentségben. És gyakoroljátok a szeretet aktusát összekötve bűneitek megbánásával, azután a vágy aktusát, mellyel Jézust meghívjátok, hogy lelketekbe betérjen, hogy ezáltal egészen a tietek legyen. Végezetül adjatok hálát Neki, mintha már meg is kaptátok volna Őt.”

(Don Giuseppe Rottoli)

 

A lelkiáldozás módja

 1. Tarts bűnbánatot, különösen azok fölött a bűnök fölött, amelyeket az utolsó szentgyónásod óta elkövettél. Pöldäul ezekkel a szavakkal: Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.
 2. Indítsd fel az Oltáriszentség iránt a hitet, az imádás és a szeretet érzését.
 3. Ilyen megfontolások után már önként megszületik a hatásos vágy a szentáldozás után.
 4. Kérdd Istent, hogy gyógyítsa meg a lelkedet. Adja meg neked, hatalmának és jóságának hatását, amelynek nincs határa, habár most nem tudsz áldozni.
 5. Azzal a biztos tudattal, hogy megkapod Jézustól, amit kérsz: örökre vele akarsz maradni.
 6. Köszönd meg, hogy az Oltáriszentségben ilyen csodálatos értéket, kincset kaptál.

 

Imák a lelki áldozáshoz

 1. Édes Jézus! Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek.
  Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna.
  Egészen Neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled!
 2. Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 


Fotó: Pixabay.com, korazym.org, Merényi Zita

 

 

Share

Ajánlott bejegyzések