Márton Áron-Emlékév Stuttgartban

Márton Áron-Emlékév Stuttgartban
szerkesztő

2016 október 2- án Stuttgártban, ünnepi szentmise keretében megemlékeztünk Márton Áronról, Erdély szentéletű püspökéről. Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága Márton Áron-Emlékévet hirdetett a 2016-os évre azzal a céllal, hogy születésének 120. évfordulója alkalmából az erdélyi püspök életét és munkásságát példaként állítsa a világ magyarjai elé.

Stuttgartban a szentmisét követően Nagy Zoltán, székelyudvarhelyi tanár egy filmrészletekkel gazdagított előadást tartott Márton Áron püspök életéről.

A szentmise keretében Tempfli Imre atya prédikációjában felfedte nekünk, hogy a püspök élete és példája az evangélium minden részében megtalálható.

Az olvasmányt Habakuk próféta könyvéből hallottuk és azt foglalta össze, hogy az igaz ember a hitből él; hiszen, ha néha úgy is érezzük, hogy az Isten elfelejtett minket, mert máskép nem engedné, hogy szenvedésünk ily sokká tartson és megbüntetné a gonoszt; mégis van Istennek egy célja: időt ad a tévedteknek, hogy visszatérjenek hozzá és alkalmat ad az igazaknak, hogy gyakorolják a türelmet. Habakuk próféta azt jövendöli „Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”

Imre atya kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos a hit és, hogy ezt Márton Áron is mindig az új papnövendékeknek a lelkére kötötte, hogy a hit az a fundamentum, amelyre építeni kell és építeni érdemes.

A Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből való részlet volt, melyben ösztönzi, hogy bátor szívvel tegyen tanúságot Jézus Krisztus mellett! Márton Áron is sok ifjú pap életére befolyással volt. Imre atya büszkén dicsekedte el, hogy neki alkalma volt őt megismerni és tőle tanulni. Nagy tisztelettel és csodálattal mondta el nekünk, hogy milyen nagy befolyással volt az emberek iránt egy találkozás, egy szóváltás a püspök úrral. Az életével tanúsított helytállást és tanúbizonyságot semmi más jelző nem jellemez jobban, mit az utódjának, Jakab Antalnak a szavai: „Most már szemünkben ő lett a hegy, sőt, szikla.”

Az Evangéliumot Szent Lukács könyvéből hallottuk és a jó szolgáról szólt, aki nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját. Márton Áron egy olyan korban volt püspök, amikor Erdélyben a komunista rendszer gyors perrel intézte el a más világnézeti vezetőket. Márton Áron hat évet töltött börtönben, tízet pedig házi őrizetben. Munkásságának bármilyen kitüntetése további nehézségeket okozott volna neki, és bár olyan hírek jártak, hogy titokban érsekké avattak, ő soha nem beszélt róla. Nem említette, mert nem volt fontos. Egy hű szolgának tartotta magát, aki szívesen végezte a rábízott feladatot, még akkor is, ha ez sokszor nagyon nehéz volt számára és soha nem várt érte elismerést vagy kitüntetést.

A szentmise után a közösségi teremben került sor az előadásra, melyben a dokumentumfilm szerkesztője és összeállítója egy válogatást készített a stuttgarti hívek számára.

Nagy Zoltán hittanár családjával érkezett Székelyudvarhelyről és bevallása szerint, amikor huszonkét évvel ezelőtt, Mihály József egykori székelyudvarhelyi káplánnal elhatározta, hogy végig járja a Márton Áron püspökkel kapcsolatos helyeket nem gondolta, hogy ilyen terjedelmes anyagot sikerül majd összegyűjtenie. Egyrészt mert a technika még nem nyújtott egyszerűen elérhető megoldásokat, másrészt mert sok hang es képanyagot tudatosan megsemmisítettek az ‚illetékesek‘. Kutatásai során rokonok, tanítványok, munkatársak visszaemlékezéseit gyűjtötte össze a püspök úrról és korabeli újságcikkekkel, a szentéletű főpásztor beszédeivel, írásaival egészítette ki. A végén egy 5 és fél órás dokumentumfilm készült Márton Áron (1896-1980) egykori gyulafehérvári püspök küzdelmes és hitvalló életútjáról.

Stuttgarti előadásában egy 50 perces összefoglalót készített a püspök úr életének legfontosabb stacióiról. Megismerhettük elindulását az egyszerű, székely földművelő családból született Márton Áronnak, a papi hitavatás irányában, az első világháború keserű emlékeit, a börtönben és házi őrizetben töltött éveket. A későbbi bérmaútjain úgy ismerjük meg Áron püspököt, mint a remény és a hit hírnökét, aki rendkívüli nagysága mellett alázatos lélek volt és kellemes beszélgetőtárs.

Egy részletesebb összefoglaló a dokumentumfilmről a Magyar Kurir oldalan is olvasható (http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-hegy-mozaikkepek-marton-aron-eletebol). Az egyik fontos visszatérő gondolat ez, amit minden szereplő a filmben és mindenki, akinek volt alkalma vele találkozni tanusít: „évtizedek fognak jönni, és a történelem majd ítél, de ő akkor is az marad, aki volt, a hegy lábánál nőtt domb, amelyből sziklás hegy lett idővel, hogy az is maradjon mindörökre.”

Számomra is ez a példamutató és buzdító kép maradt meg és mint a legtöbb résztvevő én is megvásároltam a DVD’t, hogy amikor a mindennapi nehézségek megpróbáltatásaiban elcsüggedek és bizonytalannak vagy kilátástalannak tűnik a jövő, erőt merítsek Márton Áron püspök példájából és szavaiból

Józsa Levente

Share

Ajánlott bejegyzések