Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja
szerkesztő

OLVASMÁNY Sámuel, második könyvéből (2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16)
Dávid királysága a családjából származó Messiás révén szilárdan áll mindörökké.
Amikor Dávid király mára házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg, sátorban lakik.” Erre Nátán ezt mondta a királynak: „Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az. Úr.”
Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: „Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok, mellől, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked, olyat; mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Azért megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli veled az Úr, hogy fölépíti (uralkodó)-házadat. Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, és trónod mindörökké szilárd marad.«”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 88,2-3.4-5.27.29)
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! (6. tónus.)

Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam.
Így szóltál: † „Irgalmam szilárdan áll mindörökké.” * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: „Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.
Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.”
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

E: „Így szólít engem: »Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.«
Irgalmam iránta örök megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.”
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 16,25-27)
Kinyilvánult a titok, amelyre ősidők óta csend borult.
Testvéreim!
Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak. Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Ámen.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Íme, az Úrnak szolgálóleánya: * legyen nekem a te igéd szerint! (Lk 1,38 – 8 G. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1,26-38)
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.
Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.
Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a megváltás titkának felismerése erősítse hitünket, és irányítsa cselekedeteinket!
Lektor:
1. Adj erőt, Urunk, Egyházadnak a hit megvallására, hogy a világ felismerje általunk a megváltás örömhírét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Adj, Urunk, papjaidnak apostoli buzgóságot, és erősítsd meg őket, hogy fáradhatatlanul hirdessék tanításodat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Fékezd meg a háború pusztító erőit, hogy békesség szálljon az egész világra!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Erősítsd meg a Szűzanya közbenjárására minden nő lelkében az anyai hivatás megbecsülését és szeretetét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add meg a szenvedőknek, hogy az üdvösség reményéből erőt merítve viseljék keresztjüket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható Istenünk! Erősíts meg minket Szentlelked által, hogy a szent Szűz példájára mi is készségesen teljesítsük akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Share

Ajánlott bejegyzések