A tökéletes bánat felindítása

szerkesztő

A tökéletes bánat felindítása

 

Két héttel ezelőtt írtam a lelkiáldozásról. Most, mivel az elkövetkezendő  napok liturgiájához ez is szorosan hozzá tartozik, írok pár szót a tökéletes bánat felindításáról is, abban a reményben, hogy a nagyheti Szent Három Nap alatt lesz lehetőséged annak alkalmazására és használatára!

Máramarosszigeti káplánéveim papi életem legszebb időszakához tartoztak. Sok mindenre emlékszem, de a legszebb napok, a legszívbemarkolóbb órák számomra a nagyheti szertartások voltak. Kezdődtek azzal, hogy nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán – természetesen az év többi napjain is, de ekkor külön! – a reggeli szentmise kezdetétől, negyed 7-től egészen délig a főesperes úrral, Dr. Dobos Jánossal és Szolomájer István atya káplántársammal együtt egészen délig szünet nélkül gyóntattunk. A szentgyónás szentségének tisztelete és használata nagyböjtben, amely viszont az egész egyházmegyében ilyen és ehhez hasonló jelekben mutatkozott meg, Máramarosszigeten így vált kézzelfoghatóvá.

A jelenlegi koronavírus járvánnyal kapcsolatosan a Szentszék márciusban kétszer is megnyilatkozott. A szentségek kiszolgáltatásának körülményeit a helyi püspöki karra illetve a püspökökre bízta. A németországi püspöki kar a gyónással kapcsolatban a szentség kiszolgáltatásától – hacsak nem áll fenn akut halálveszély! – egyelőre és erre az időszakra egyenesen eltanácsolt.

Mi hát a teendő?

Tudjuk, hogy a súlyos bűnének tudatában élő hívő Istennel és az egyházzal csak a szentgyónás szentségében tud kiengesztelődni. Fölment ez alól azonban a fizikai vagy az erkölcsi lehetetlenség – mint, ahogyan ez a jelen időszakban is történik. Ilyen esetben a Katolikus Egyház Törvénykönyve szerint a bűneink alóli feloldozást rendkívüli módon is el lehet nyerni (vö. 960. kánon): először is az általános feloldozás által, és másodszor a tökéletes bánat felindítása által.

Az általános feloldozás során a hívő (vagy hívők egy csoportja egyszerre) egyéni és teljes bűnbevallás nélkül – súlyos szükség esetén, a megyés püspök engedélyével és egy külön szertartás keretében – feloldozásban részesül.

Mivel a jelen helyzetben mi se személyes, sem általános feloldozásban nem részesülhetünk, marad a tökéletes bánat.

Mi a tökéletes bánat?

A tökéletes bánat nagyfokú szomorúság a bűn felett, mert az a minket szerető  Isten megbántása. A tökéletes bánat indító oka tehát a tökéletes, önzetlen istenszeretet.

Mi a tökéletes bánat hatása?

A tökéletes bánat éppen azért, mert tökéletes szeretetből fakad, gyónás nélkül is eltörli a bűnöket! A benne gyulladt szeretet olyan nagy, hogy nem csak a bánatot teszi tökéletessé, de bizonyos értelemben a szentségnél is hatalmasabb, és „ellenállhatatlan erővel” hat Isten szívére. Pótolja a keresztséget, pótolja a szentgyónást, ha ezeket felvenni nem lehet.

Hogyan kell felindítanunk magunkban a tökéletes bánatot?

Először is fel kell idéznünk Istennek az ember iránti szeretetét, ami a történelem folyamán különböző tettekben nyilvánult meg. Gondolok itt elsősorban az üdvtörténet nagy eseményeire: a teremtésre, az Ige megtestesülésére, Jézus emberi életének eseményeire, csodáira, tanításaira, megváltó szenvedésére és halálára, feltámadására és mennybemenetelére, a Szentlélek elküldésére, a történelmen végighúzódó isteni gondviselésre, végül Krisztus egyszerre igazságos és irgalmas ítéletére, valamint a nekünk szánt örök boldogságra… Emellett létfontosságú az is, hogy konkrétan felidézzük mindazt a jót, amit Isten velünk tett életünk folyamán, de különösen a legutolsó szentgyónásunk óta, így válik ugyanis Isten szeretete személyessé, ami aztán hálát ébreszt bennünk iránta. A hála pedig tudniillik a bánat és a szeretet első fontos alkotó eleme!

Másodszor megkeressük az általunk elkövetett bűnöket, amelyek elszakítottak bennünket Isten szeretetétől. Ezeket a bűnöket úgy kell felfognunk, mint saját hálátlanságunkat a minket szerető, jóságos Istennel szemben. Ugyanakkor a bűn következményeire is rá kell döbbennünk: elszakít bennünket Istentől, és ezzel nem csak a kárhozat állapotában vagyunk, de meghiúsítjuk Istennek velünk kapcsolatos  boldogító terveit! Ha úgy tetszik: zsákutcában rostokolunk!

A tökéletes bánat felindításának van még két további fontos eleme. Először is a bánat felindítása már abban a reményben történhet, hogy bánatunk láttán Isten nekünk megbocsát és minket újra magához ölel!  A másik eleme a tökéletes bánatnak pedig tulajdonképpen egy megbízatás, ami bánatunk komolyságának próbája is egyuttal: ha az Isten szeretetből mindig – és most ismét – megbocsát nekünk, akkor nekünk is meg kell bocsátanunk felebarátainknak!

Hogyan járj el tehát ezekben a napokban?

A szent Háromnap szentmiséi illetve szertartásai előtt egy fél órával helyezz ki az asztalra egy talpas feszületet, vagy ha nincs, akkor egy akár milyen keresztet, gyújts meg mellette egy vagy két gyertyát, és gondold át Isten irántad való szeretetének jeleit. Azután vizsgáld meg – a legutolsó szentgyónásod óta – életed eseményeit, különös tekintettel a bűneidre és vétkeidre, amelyeket tudva és akarva követtél el. Érezd át a bennük rejlő Isten iránti hálátlanságot, és kérdd rájuk Isten bocsánatát. Majd bánd meg őket ezekkel a szavakkal:

 

Ima a tökéletes bánat fölindításához

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 

Azután a szentmisék vagy szent szertartások alatt, az áldozás idején végezz lelkiáldozást. És akkor Jézus Krisztus, Aki érted szenvedett és meghalt, és Aki Téged nagyon szeret, ismét szívedbe költözik!

Ezt kívánja Neked és minden Hívének lelkipásztori szeretettel,

 

Imre atya

Stuttgart, 2020-04-08.

Share

Ajánlott bejegyzések