Újabb püspöki körlevél a koronakrízissel kapcsolatban

Újabb püspöki körlevél a koronakrízissel kapcsolatban
szerkesztő

 

+! Kedves Híveink! Mivel a múlt héten újabb püspöki körlevél jelent meg a koronavírussal kapcsolatban (ezúttal a 22.), és mivel – a régi rendeletek mellett újabbakat tartalmaz, hadd tájékoztassunk benneteket ezekről, hogy tudjátok, mihez kell tartanunk magunkat.

A levelünk első részében röviden megismételjük a régi – és még mindig érvényes – rendeleteket, a második részben pedig hozzuk azokat, amelyek ismét egy újabb lépést jelentenek a helyzetünk lassú normalizálódásával kapcsolatban.

Olvassátok el tüzetesen, különösen az új egyháztanácsosok és a legátusok figyelmébe ajánljuk, és merítsetek erőt és vigasztalást a jelenlegi helyzetben!

Lelkipásztori szeretettel,

Imre atya 

Stuttgart, 2020-06-02. 

 

I.

 1. A) Az eucharisztikus ünnepek és egyéb istentiszteletek ünneplésének általános szabályai 
 2. 2020. május 9-től a templomokban és kápolnákban, vasárnap és hétköznap újra lehet ünnepelni szentmiséket és egyéb istentiszteleteket.
 3. Minden szentmisén illetve istentiszteleten csak korlátozott számú hívő vehet részt. Ez a szám a templom méretétől függ. A résztvevők között minden irányban (bal, jobb, elől, hátul) legalább 2 méter távolságot kell tartani. Az ülőhelyet meg kell jelölni. Az egy családban élőket nem kell szükségszerűen szétválasztani.
 4. A templomok és az istentiszteletek számának megválasztásakor kérjük a lelkipásztorokat, tegyék lehetővé, hogy azok közül, akik szeretnének, minél többen vehessenek részt a szentmiséken.
[…]
 1. Hétköznapokon is lehetnek szentmisék, de elő kell mozdítani a különféle istentiszteleti formáknak a sokféleségét (például rózsafüzér, ájtatosságok, szentségimádás) is. Ezeken azonban nem szabad szentáldozáshoz járulni.
 2. A templomba való belépéskor és az onnan való távozáskor a híveknek 2 méter távolságot kell tartaniuk egymástól. Ahol lehetséges, a bejáratnak és a kijáratnak külön kell lenniük. El kell kerülni a bejáratnál és kijáratnál való gyülekezést.
 3. A templomokban a bejáratnál megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell elhelyezni. A higiéniai előírásokat be kell tartani.
 4. Az összes felületet és tárgyat, amelyeket több ember érinthet, minden használat előtt és után fertőtleníteni kell.
 5. A közösségi éneklés tilos, mivel egy nagyobb csoport együtténeklése nagyobb kockázatot jelent a fertőzés elterjedése számára. Ezért, ha lehetséges, az összes istentiszteleteken kántorokat (kórustagokat kell alkalmazni, akik az egyházközség nevében éneklik az énekeket. Javasoljuk, hogy a lelkipásztorok távolítsák el az énekeskönyveket a templomból, különben ezeket is rendszeresen fertőtleníteni kellene.
 6. Minden hívőnek ajánlott a száj- és orrvédő viselése.
 7. Istentiszteleteket és szentmiséket csak akkor szabad megünnepelni, ha legalább két gondnok ellenőrzi az belépőket és a szabályok betartását. Természetesen nekik is száj- és orrvédőt kell viselniük.
 8. Minden istentiszteleti helyre ki kell jelölni egy személyt, aki felel az előírások betartásáért.
 9. Az istentiszteletekhez (szentmisékhez) előzetes jelentkezés és összeírás szükséges.
 10. Ha előre látható, hogy a rendelkezésre álló helyek nem elegendőek, mérlegelni kell, hogy nem lehet-e további szentmisét vagy igeistentiszteletet ünnepelni.
 11. Lehetőség van a szabadtéri istentiszteletekre (ideértve a körmeneteket is) is. A résztvevők maximális száma 100 fő. A 2 méteres távolság betartása itt is kötelező. Az ülőhelyeket megfelelő megjelöléssel kell ellátni. Az istentiszteletek utáni találkozók (ágápé) és ünnepélyek tilosak.
 12. A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.
 13. A vasárnapi szentmisén való részvétel a jelenlegi helyzetben nem kötelező!
 14. B) A szentmisével kapcsolatos rendeletek
[…]
 1. Koncelebráció a papok számára továbbra sem megengedett.
 2. Istentiszteleteken és szentmiséken a felolvasók, kántorok és orgonisták mellett csak annyi ministráns vehet részt, hogy a szolgálat előtt és alatt minden helyzetben garantált legyen a 2 méteres távolság betartása. Általános szabály, hogy nem lehetnek többen, mint ketten.
 3. A perselyezéshez használt kosarakat nem szabad körbe adni, hanem a kijáratnál kell elhelyezni.
[…]
 1. A béke-liturgiánál mellőzni kell továbbra is a kézfogást.
 2. C) Rendelkezések a szentáldozás kiosztásával kapcsolatban
[…]
 1. A pap, esetleg a diakónus és a világi áldoztatók fertőtlenítsék a kezüket, mielőtt kiosztanák a szentséget.
 2. Az áldoztatást a megkövetelt 2 méteres távolság betartásával kell kiosztani.
 3. Nincs két szín alatt való áldoztatás.
 4. A szentáldozást kiosztók száj- illetve orrvédőt kell, hogy viseljenek.
[…]
 1. Az áldoztató nem érintheti az áldozó kezét.
 2. Azokat a gyermekeket, akik az áldozók sorába lépnek, de nem áldoznak, a lelkipásztornak anélkül kell megáldania, hogy megérintené őket.
 3. Ezekre a rendeletekre minden szentmisében, a szentáldozás előtt rá kell mutatni.
 4. D) A szentségek és más különleges szolgálatok ünneplésének szabályai
 5. Keresztelőket további értesítésig egyénileg és kis körben szabad tartani.
[…]
 1. A szentgyónásra és a betegek szentségére vonatkozó 2020. április 20-i megszorító rendeletek továbbra is érvényben maradnak.
 2. A templomi esküvőket ünnepi jellegük és az ünneplők sokasága miatt továbbra is tanácsosabb elhalasztani.
 3. A temetkezéseken ezentúl 50 résztvevő vehet részt.
 4. A gyászmiséket ugyanolyan körülmények között lehet megünnepelni, mint más istentiszteletet.

II.

 1. A közösségi házak megnyitása

A közösségi házakat június 15-e után ismét megnyitjuk. Kérjük az érintetteket, hogy ezen a területen is felelősségteljesen járjanak el.

Már most fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy a közösségi termekben lezajló bármilyen esetleges rendezvények esetén az éneklés illetve az étel- és italfogyasztás tilos!

A közösségi házak felelősei (plébánosok, szerk. megj.) számára ide csatolunk egy formanyomtatványt. Ezt minden a közösséget használatba venni akaróval szerződést lehet kötni…

A közösségi házak és a közösségi központok használata egyházi testületek és szervezetek által (értsd: egyháztanácsülések) megengedett a fennálló egészségügyi előírások betartásával.

[…]

Az állami törvények szerint a résztvevők között legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Minden résztvevőnek egy külön asztalnál kell ülnie. A bejáratnál fertőtlenítő szert kell készenlétbe helyezni. A helységeket – előtte és utána – fertőtleníteni kell. Végül azt is javasoljuk, hogy mindenki viseljen száj- és orrvédő maszkot.Kérjük, a felelősek (plébános) ebben az összefüggésben vegyék figyelembe azt, hogy ez egy kivételes rendelet, és nem vonatkozik az Egyháztanács különböző  bizottságainak és más csoportjainak az üléseire. Az istentiszteletek / szentmisék előtti és utáni közösségi összejövetelek (ágápék) vagy más plébániáai rendezvények (és ünnepségek) – amint már említettük – 2020. június 14-ig továbbra is tilosak.

 1. Az egyház- illetve esperesi tanácsok munkamódja

A koronavírus ideje alatt a Dékán- illetve az Egyháztanács döntéshozatali képességét elvben garantálni kell abban az esetben is, ha a Tanácsok ülése fizikailag egyáltalán, vagy a fertőzésvédelem miatt csak korlátozott mértékben lehetséges.Ezért mostantól a következő szabályok lépnek életbe:1. A 2020. május 15-i püspöki törvény alapján a Dékán- és Egyháztanácsok ülései az új technológiák (telefonos vagy videokonferencia) segítségével is megrendezhetőek. 2. Ezenkívül: „A Tanács (a Dékán Tanács vagy az Egyháztanács) akkor határozatképes, ha minden tagot meghívnak, és a szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmada jelen van.”

[…]

Rottenburg, 26-29.05.2020.

+ Dr. Gebhard Fürst püspök

 

Share

Ajánlott bejegyzések