A Karácsonyi ünnepkör

szerkesztő

A Karácsonyi ünnepkör

 

A karácsonyi ünnepkör december 25-ét bevezető és követő időszak. A  megtestesülés misztériumát ünnepli. A II. Vatikáni Zsinat óta ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni első évközi vasárnapig tart.

Karácsony tehát az Úr születésének szent ünnepe. Ezen az ünnepen emlékezik az anyaszentegyház arra a nagy isteni szeretetre, mely elküldte egyszülött fiát a bűnös világba, hogy kiengesztelje a világot az Atyával.

De karácsony ünnepéhez kapcsolódóan egy egész sor liturgikus ünneppel és emléknappal találkozunk. Nagyon sajátságos karácsony nyolcada és azok a szentek, akiknek az ünneplésére felszólít bennünket az egyház.

Az elején – december 26-án – máris ott van Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának ünnepnapja. Ő volt az, aki – vére hullásával – először tett tanúságot Krisztus iránti hűségéről. Szent István diakónus volt, egy azon diakónusok közül, akiket maguk az apostolok rendeltek az egyház szolgálatára. Halála pedig nagyon hasonló Krisztus halálához, hiszen igazságtalanul ítélték el, ő pedig kivégzőiért imádkozott.

December 27-én ünnepeljük Szent János apostol és evangélista ünnepét. Az Úr kedves tanítványa a Szentírás tanúsága szerint. Talán éppen ezért van az ő ünnepnapja ilyen közel karácsony ünnepéhez. Szent János az egyetlen tanítvány, aki nem vértanúként fejezte be életét, bár a hagyomány szerint – nem is egy alkalommal – meg akarták ölni. Egy ilyen eseményhez kapcsolódik a Szent János-napi borszentelés hagyománya is. A hagyomány szerint ugyanis egy alkalommal mérgezett italt nyújtottak Szent János apostolnak, de az apostol megáldotta az italt, amiből kígyó formájában távozott a méreg.

December 28-án Aprószentek ünnepe. Ők voltak azok, akik – bár öntudatlanul – Krisztusért adták életüket. A féktelen hatalomvágy áldozataivá váltak ezek a kisgyermekek, akiket Heródes parancsára végeztek ki. Ezen a napon szerte a világon a meg nem született gyermekekért imádkoznak templomainkban. Azokért, akiket ma gyilkolnak meg, ilyen-olyan emberi okok miatt.

A karácsony nyolcadában levő vasárnapon a Szent Családot ünnepeljük: Jézust, Máriát és Józsefet. Ekkor elsősorban a saját családunkra gondolunk, és érte imádkozunk. A szent család a családok példaképe. Jó lenne, ha a szülők valóban tudatában lennének ennek, és gyermekeiket valóban Istennek tetsző életre nevelnék.

December 31-e a polgári év utolsó napja, és egyben Szent Szilveszter pápa emlékünnepe is. Ezen a napon végezzük templomainkban az év végi hálaadást. Természetesen a hálaadás mellett ott van szívünkben Isten áldásának óhajtása a következő évre is.

Január 1-je (Kiskarácsony) összetett ünnep. Több dologra is gondolunk e napon. Liturgikus szempontból ez az ünnep elsősorban Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. Hiszen a keresztények ősidőktől fogva Isten anyjaként tisztelték a Boldogságos Szent Szüzet. Ez különösen nagy hangsúlyt kap a karácsonyi ünnepkörben. Természetesen nagy hálával tartozunk a Boldogságos Szent Szűznek, hiszen általa kaptuk a világ üdvözítőjét.

Régebben Jézus névadási ünnepeként is emlegették január elsejét. Hiszen a Szentírás tanúsága szerint 8 nappal Jézus születése után, tehát éppen ezen a napon, Mózes törvénye szerint körülmetélték a gyermeket, és a Jézus nevet adták neki.

Végül január elsején van a béke világnapja is. Ma fokozottan érezzük azt, hogy mennyire szüksége van a világnak a békére. Erre a fontos tényre akarta felhívni a világ figyelmét Szent II. János Pál pápa is, amikor elrendelte ezt az emléknapot. Természetesen január elsején a polgári év kezdetét is ünnepeljük. De ez az esemény mondható a legkevésbé egyházi jellegűnek.

A karácsonyi időszak következő nagy ünnepe január 6-a, azaz a Vízkereszt. Ez klasszikusan a három bölcs látogatásának az ünnepe. Erről az eseményről is a Szentírásból értesülünk. A három bölcs vagy király az égi jelet figyelve jutott el Jézushoz, a világ üdvözítőjéhez. Régebben ezen a napon is több eseményt ünnepeltek.

A bölcsek látogatásán kívül ekkor ünnepelték Jézus keresztelését. Ma ezt az eseményt a vízkereszt utáni vasárnapon ünnepeljük.

Illetve ezen a napon ünnepelték Jézus első csodáját a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta. A Szentírás szerint ekkor mutatta meg Jézus első alkalommal isteni hatalmát.

Jézus megkeresztelkedésének ünnepével be is fejeződik a karácsonyi ünnepkör.

Van azonban az év folyamán még két ünnep, amely nem a karácsonyi időben foglal helyet, de a tartalma szoros kapcsolatban van karácsony ünnepével. Az egyik Urunk bemutatásának ünnepnapja. Ez karácsony után 40 nappal van. Mózes törvénye szerint minden 40 napos elsőszülött fiúgyermeket be kell mutatni az Úr templomában, annak emlékére, hogy Isten megkímélte az izraeliták elsőszülötteit a kivonulás idején. Ezen bemutatás alkalmával találkozik a szent család a szentéletű agg Simeonnal és Anna prófétaasszonnyal.

Meg kell említenünk Urunk születésének hírüladását is. Ezt 9 hónappal karácsony előtt ünnepeljük, március 25-én. Gábriel arkangyal ekkor jelentette be a Boldogságos Szűz Máriának Isten tervét, és azt, hogy ebben a tervben milyen feladatot szánt neki. Őt választotta Isten arra, hogy a Megváltó édesanyja legyen.

Látjuk tehát, hogy milyen gazdag a karácsonyi ünnepkör, és az egyház milyen tartalmas ünnepléssel ajándékozza meg gyermekeit.

 

Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát is megkérdeztük a karácsonyról – a hozzánk érkező Megváltóról –, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban (is).

1. A szentírástudomány szerint mennyire hiteles a Jézus születéséről szóló evangéliumi rész?

Máté és Lukács evangélista leírásából közel egységes képet kapunk Jézus születésének előzményeiről és a születésről, majd az azt követő hónapok eseményeiről. Az evangélisták – úgy tűnik – nagy alapossággal jegyezték le a szájhagyományból a hiteles elemeket, és fűzték azokat egybe.

2. Valóban egy pogány ünnep „megkereszteléséből” jött létre a karácsony?

A Legyőzhetetlen Nap (Sol Invictus) ünnepét nem megkeresztelték, inkább úgy mondanám, hogy a helyébe tették a keresztény ünnepet. A kereszténység sok helyen pogány templom helyébe tett keresztényt, pogány szokás helyébe keresztényt, ami szimbolikus: nem akart elvenni az emberektől semmit, hanem valami többet adni. A Napisten helyett Krisztust, a mi nappalunkat és világító napunkat ünnepeljük. Jézus születése a kezdetektől fogva tény, csak az ünneplés ideje került erre a dátumra később.

3. Mikor kezdték ünnepelni a keresztények Jézus születését?

Valószínűleg a kezdetektől fogva tisztában voltak vele, de aztán az arianizmus eretnekségével szemben hangsúlyozták a keresztények, hogy Jézus a kezdettől fogva istenember volt. Az ünnep pedig segített abban, hogy a mindenki által ismert hittartalomban nagyobb hangsúlyt kapjon Jézus születésének története és igazsága. A niceai zsinat 325-ben mondta ki, hogy Jézus valóságos Isten és az Atyával egylényegű. A római kalendáriumban 354-ben találjuk először december 25-én a karácsonyt, de valószínűleg már évtizedekkel előtte ekkor ünnepelték.

4. December 24. már a karácsonyhoz tartozik?

Nem, az még nagyon adventi nap, régebben szigorú böjt volt e napon. Karácsony böjtjének  nevezték karácsony vigíliáját, az éjféli mise előtt csak növényi eledel került az asztalra (még hal sem), mákos tésztákat, babot, lencsét, aszalt szilvát, diót, almát, hagymát, mézet fogyasztottak. Erre utal a mai katolikus karácsonyi menü: hal, édesség.

Azonban a liturgikus napok a nagy ünnepen „megnőnek”, és már az előző este beálltával megkezdődnek. Így kezdjük el a sötétség beálltával ünnepelni azt az éjszakát, amelyen majd megszületik Jézus. De az első fele az éjszakának virrasztás, várakozás, és csak utána fényes-hangos ujjongás.

5. Honnan ered a karácsony kifejezés?

A magyarba vagy a latin incarnatio (’megtestesülés’) szóból, vagy pedig a szláv korcun (’átlép’, a téli napfordulóra utalva) kifejezésből érkezett.

6. Mit jelent, mikor kezdődik, és mikor végződik a karácsonyi ünnepkör?

A karácsonyi ünnepkör az ünnepet megelőző készületi időből és az ünnepet kifejtő időszakból áll. Jelenleg advent első vasárnapjától a vízkereszt utáni vasárnapig tart.

7. Mióta beszélhetünk karácsonyi ünnepkörről?

A karácsonyi ünnepkör jelen formájában az advent mostani formájának megszilárdulásától, az 5. századtól létezik. A II. vatikáni zsinat előtt egészen Gyertyaszentelő Boldogasszonyig tartott, mert akkor mutatják be a negyvennapos Jézust a templomban. Ma ez az ünnep már az évközi időszakba esik, de mintegy szatellitje az ünnepkörnek, Gyümölcsoltó Boldogasszonnyal együtt.

8. Miért és mióta állítunk betlehemet?

A betlehemi istálló tiszteletének bölcsője a római Maria Maggiore-bazilika, ahol a jászol egy darabját őrzik és tisztelik. Megelevenedése azonban Assisi Szent Ferenchez kötődik, aki 1223-ban Greccióban állított először élő betlehemet, hogy jobban át tudják élni Jézus születését. A betlehem állítása és a betlehemezés egyaránt közelebb hozza a kétezer éve történteket.

9. A fenyőfa feldíszítése miért vált karácsonyi szokássá?

Röviden talán a csoda áll a háttérben: hirtelen az otthonunkba költözik egy nagy (sokszor lakásátrendezést követelő), illatos, díszíthető, világító, megkerülhetetlen hangulatot árasztó tárgy.

A betlehem állítása a katolikusok karácsonyi szokása volt, míg a 16. századtól megjelenik a német protestánsok között a karácsonyfa állításának szokása, ami a 19. században terjed el Magyarországon.

10. Mit jelképez a karácsonyfa?

A korábbi századokban, egy 1554-es feljegyzés tanúsága szerint, Magyarországon a földesúrnak beszállított karácsonyi tüzelőt nevezték karácsonyfának.

A díszeinek sokféle jelentést tulajdonítanak, egészen a kereszténység előtti antikvitástól. Az örökzöld lombok a legsötétebb napokban a nyarat idézik, szándékunkat mutatják: nem akarjuk, hogy legyőzze a sötétség a napot. Azonban a fenyőfa a keresztény felhasználásban is megjelenik mint a betlehemi misztériumjáték első felvonásának díszlete: a paradicsomjátékban Ádám és Éva bűnbeesése és kiűzetése kerül színre, amelyben ott áll a tudás és az élet fája. A piros gömbök az almákat, a girlandok a kígyót jelenítették meg a fán. Persze nagyon sok egyéb szimbolika is kapcsolódik a díszekhez.

11. Az idősek sokszor fenyőágakkal pótolják a karácsonyfát – így is érvényes a karácsony?

A karácsony nélkülünk is érvényes. Aztán, ha mi megünnepeljük, akkor részesülünk benne. A karácsonyfa azonban nem része, hanem egy díszlete csak az ünnepnek. Azért egy-egy fenyőág kedvesen odakapcsolhat egy-egy magányosan ünneplőt is a régi nagycsaládi karácsonyfákhoz.

12. Mióta ajándékozzuk meg egymást karácsonykor?

A karácsonyi ajándékozásnak többféle eredete van: Isten Fia emberré lesz, nekünk ajándékozza magát; a karácsonyi ostyaküldésre vagy a betlehemezésre, kántálásra is megvendégeléssel vagy ajándékkal válaszoltak. A karácsony felértékelődésével a 19. században a gyermekek megajándékozása, mely azelőtt Szent Miklós napjához kötődött inkább, áttevődött karácsonyra.

13. Mit jelképez a megajándékozás?

Önmagában semmit. Nagyon függ a megajándékozó és a megajándékozott viszonyától. Lehet egy apróság is komoly üzenetet hordozó, és vannak nagy ajándékok is, amelyek semmitmondóak vagy egyenesen bosszantóak.

14. Van annak jelentősége, hogy mit ajándékozunk karácsonykor?

Igen, de annak is, ha nem ajándékozunk. Fogyasztói társadalmunkban többféle tudatos vásárlói mozgalom is küzd a felesleges vásárlás, ajándékozás ellen.

15. Honnan ered a pásztorjáték szokása?

A pásztorjáték a nagy karácsonyi misztériumjáték egyik jelenetének magyarországi önállósodása. A bűnbeesés, mennyből való kiűzés jelenete a „paradicsomjáték”, aztán jön a szálláskeresés, a pásztorok hódolata, a háromkirályok érkezése. A magyar nép szívéhez közel álltak a pásztorok, könnyen azonosultak velük, ezért lett önálló játék, amelyben sajátos karakterek jelennek meg, mint a kispásztor, az öreg, zsémbes, süket pásztor; a magyar pásztorok sajtot, kolbászt, sonkát is visznek a kis Jézusnak. 🙂

16. A 24-i délutáni pásztorjáték már a karácsonyhoz tartozik?

Igen, karácsony előestéjéhez tartozik a sötétedés utáni pásztorjáték.

17. Mióta járnak a katolikusok éjféli misére?

Karácsonynak eredetileg is három miséje van: egy éjszakai (nem feltétlenül éjféli), egy hajnali (ezt népiesen a pásztorok miséjének nevezik) és az ünnepi. Az éjfélit a Maria Maggiore-bazilikában tartotta a pápa, a 6. században már dokumentáltan.

18. Kötelező részt venni az éjféli misén?

Nem, karácsony négy (előesti, éjszakai, hajnali, ünnepi) miséje közül az egyiken kötelező csak részt venni.

19. December 26-án is részt kell vennünk szentmisén?

Ez a nap karácsony nyolcadának belső napjai közé tartozik, csak ünnep rangja van, a szentmisén nem kötelező részt venni. Azonban jó e napon is elmennünk a templomba, mert a „ma”, amiben Jézus megszületett, továbbra is „ma” van, a nyolcadban megáll egy kicsit az idő, ennek lehetünk részesei.

20. Mi jellemzi a karácsonyi szentmiséket liturgikus szempontból?

A fent említett három, illetve négy misének önálló könyörgései vannak – bár ez az „átlagos” misére járónak talán nem tűnik fel. Újra énekeljük a mise Dicsőség tételét, mely az adventben hiányzott. De a legszembetűnőbbek a jól ismert karácsonyi énekek, melyek felcsendülnek ilyenkor.

21. Az ortodoxok ugyanakkor ünneplik a karácsonyt, mint a római katolikusok?

Nem, a régi, úgynevezett Julián-naptárat használók tizenhárom nappal később, január 6-án ünneplik a karácsonyt, míg a Gergely-naptárat használók velünk együtt, december 25-én.

22. Az ünnepi asztalra kerülő ételeknek van szimbolikus jelentésük?

Igen, a szenteste ételeinek egyrészt böjti, másrészt különféle hiedelembeli jelentései vannak. A legtöbb étel, mely a karácsonyi asztalra került, bőséget és egészséget volt hivatott biztosítani a következő esztendőre. A karácsonyi vacsora az egész karácsonyi ünnepkör egyik legjellegzetesebb szokáscselekménye volt a római katolikus, görögkatolikus és ortodox közösségekben; a szegényes, böjtös ételek és a gazdag, sokfogásos étrend kettőssége jellemezte. A témának gazdag néprajzi szakirodalma van.

23. Ha valaki böjtöt fogadott adventre, meddig kell megtartania?

December 24. délutánjáig.

24. Hogyan tudjuk a karácsonyi ünneplésben visszahelyezni a hangsúlyt a Megváltó születésére a családunkban?

Fogas kérdés. Kevesebb ajándék, kevesebb ünnepi elvárás. A biedermeierben kialakult és kötelezően megjelenő díszítés-meghittség-meghatódottság, mára még ráadásul cukiság – csupa olyan elvárás, amivel nehezen birkózunk meg. Megható adventi-karácsonyi történeteket olvasunk hóról, szegénységről, csendről, szeretetről, tűzhely-melegről, közben pedig még több impulzus ér bennünket, még szétszórtabbak vagyunk, az ajándékok, üdvözletek elborítanak, a város a díszítettségében és a nagy tömegben élhetetlenné válik, az utak járhatatlanná – nem a hótól, hanem – a sok autótól. Nehéz így. Leállni, tudatosan letenni elvárásokat, felnyitni a Bibliát, megkeresni az elméleti és érzelmi kezdőpontját a karácsonynak és onnét indulni, ma, újra: talán remény lehetne.

25. Magyarországon ma a legtöbb családban a szenteste az ünnep legfontosabb része – holott valójában csak utána születik meg a kis Jézus. Nem lenne jó nálunk is áttenni az ajándékozást 25-ére, ahogy az sok más országban szokás?

Nem sokat változtatna ez a lényegen, s azon sem, amin fentebb keseregtem…


A kérdéseket Baranyai Béla és Verestói Nárcisz állították össze.

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Share

Ajánlott bejegyzések